sanshinkai 1978

End of class at San Shin Kai dojo, 1978 or 79 – From left to right: Chiba Sensei, Loraine DiAnne, Didier Boyet